نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

چارت

رییس اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی:

جناب آقای حمید رضا ابراهیمی اسدآبادی

 

کارشناس عشایر:

جناب آقای محمد رضا عباسی شوازی

 

و

 

جناب آقای میزساز کارشناس تکنولوژی

 

 

 

آدرس کوتاه: