نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

همایش تخصص معاونین آموزشی مدارس دوره ابتدایی برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی اداره کل و به نقل از معاونت آموزش ابتدایی همایش تخصصی معاونین آموزشی  مدارس ابتدایی نواحی1و2یزد با حضور مسئولین استانی و سیدمحمد طباطبایی رئیس گروه بهسازی منابع انسانی و مدیریت آموزشگاهی وزارت برگزار شد.

در ابتدای جلسه محمدرضا میرجلیلی رئیس اداره آموزش ابتدایی دوره دوم ضمن عرض خیر مقدم خدمت حضار گرامی ومهمانان وزارتی نقش واهمیت کار معاونین را در زمینه های: نقش الگویی، حمایتی- مشاوره ای، آموزش نظم، رشد آموزش و... تشریح کرد. وی در ادامه (کمیت و کیفیت )موفقیت مدارس را وابسته به 5 عامل :

1-نیروی انسانی 2- برنامه ها و طرح ها و دستورالعمل ها3- فضا و تجهیزات4- منابع مالی5- مدیریت این منابع دانست.

در ادامه طباطبایی رئیس گروه بهسازی منابع انسانی وزارت در خصوص چرایی، چیستی و چگونگی اجرای برنامه تدبیر توضیحاتی را ارائه نمودند

ایشان به صورت عملی نحوی تنظیم برنامه سالانه مدارس و بر اساس فرمت ویژه برنامه تدبیر و تنظیم فرم شماره شش وخود ارزیابی و ارزیابی برنامه توضیحاتی را ارائه نمودند. ودر پایان به سوالات همکاران پاسخ داده شد.