نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه هم اندیشی اعضای کارگروه زیرنظام تربیت معلم و تامین منابع انسانی برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی اداره کل و به نقل از معاونت آموزش ابتدایی در راستای اجرایی نمودن سند تحول بنیادین آموزش و پرورش،  جلسه هم اندیشی کارگروه زیرنظام تربیت معلم و تامین منابع انسانی تشکیل گردید." سعیده بهادرزاده معاون آموزش ابتدایی اداره کل" ضمن تشکر از اعضای کارگروه تاکید داشتند که در چرخش های تحول آفرین از وضع موجود به وضع مطلوب در زیر نظام تربیت معلم و تامین منابع انسانی باید نگاه ها تغییر کند. نگاه به معلم، صرف انتقال دهنده دانش به مربی تربیتی و سازمان دهنده فرصت های تربیتی متنوع برای احیا و ارتقای مراتب حیات طیبه همچنین معلم ازمجری تصمیمات برنامه درسی به معلم تصمیم ساز در فرایند برنامه ریزی درسی تغییر نماید.

در ادامه تعدادی از اعضای کارگروه، برنامه   کاری خود را در خصوص زیر نظام تربیت معلم و تامین منابع انسانی به نمایش گذاشته و اعضا در مورد آن ها به بحث و تبادل نظر پرداختند. 

آدرس کوتاه: