نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه استانی هماهنگی ارزیابی پایانی برنامه تدبیر استان یزد برگزار شد.


جلسه "ارزیابی پایانی برنامه تدبیر" سه شنبه مورخ04/04/98با حضور معاون آموزش ابتدایی استان سعیده بهادرزاده ، روسای ادارات ،کارشناسان آموزش ابتدایی و نمایندگان ارزیاب برنامه تدبیر مناطق برگزار شد.

سعیده بهادر زاده درخصوص اهمیت برنامه محوری،تنظیم برنامه عمل مبتنی برنیازهای واقعی وآینده نگری با توجه به امکانات ومنابع هر مدرسه در برنامه وزین تدبیر و تحقق اصل مدرسه محوری وعدالت آموزشی در
سایه سند تحول بنیادین مباحثی را مطرح نمود.

وی درادامه به رسالت اصلی مدرسه برای دستیابی دانش آموزان و معلمان به شایستگی هایی در مسیر
ساحت های شش گانه سند تحول و رشد همه جانبه دانش آموزان اشاره نمود و اذعان کرد با اجرای مرحله ارزیابی چه به صورت درونی یا بیرونی درصدد هستیم دست گیر و همراه مدیر باشیم نه مچ گیر و نقاط قوت مدارس راتقویت ونقاط ضعف راتاحد ممکن برطرف نماییم.

درادامه جلسه همکاران حاضر با شرکت درکارگروه های مختلف (تعلیم وتربیت اعتقای عبادی،تعلیم وتربیت اجتماعی وسیاسی ،تعلیم وتربیت علمی وفنا ورانه،تعلیم وتربیت زیستی ،تعلیم وتربیت زیبا شناختی وهنری ،تعلیم وتربیت اقتصادی حرفه ای و اداری- عمومی)  نظراتی را درخصوص فعالیت های ارزیابی فرم شماره6  وهماهنگی هرچه بیشتر ارزیابان بیان نمودند که مقررشد موارد توسط همکاران حوزه معاونت آموزش ابتدایی استان جمع بندی ودراختیار ارزیابان استانی قرارگیرد