گروه های تلگرامی
گروه های تلگرامی

حداقل کردن حداکثر

 

کانال معاونت آموزش ابتدایی( صرفا جهت مدیران و معاونین آموزشی)

https://t.me/dpyazdedu

کانال تربیت اثر بخش (جهت ارتقای مهارت فرزند پروری)

https://t.me/tarbiat_asarbakhsh

کانال آموزش پیش دبستانی استان (صرفا جهت مدیران و مربیان پیش دبستانی)

https://t.me/meyazdedu