چارت سازمانی
چارت سازمانی

سرکار خانم سعیده بهادرزاده

رییس اداره دوره اول آموزش ابتدایی

 

 

سرکار خانم جمیله جنتی فیروز آبادی

کارشناس مسئول  دوره اول آموزش ابتدایی