نمایشگر یک مطلب
نمایشگر یک مطلب

حداقل کردن حداکثر

 

  •  

  • سعیده بهادرزاده

  • معاون آموزش ابتدایی

نمایشگر یک مطلب
نمایشگر یک مطلب

حداقل کردن حداکثر

مجتبی اشکالوِیی

کارشناس هماهنگی و پیگیری امور معاونت

نمایشگر یک مطلب
نمایشگر یک مطلب

حداقل کردن حداکثر

علیرضا نجفی

کارشناس آموزش و پرورش عشایر