نمایشگر یک مطلب
نمایشگر یک مطلب

حداقل کردن حداکثر

رییس اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی:

جناب آقای حمید رضا ابراهیمی اسدآبادی

 

کارشناس عشایر:

جناب آقای محمد رضا عباسی شوازی

 

و

 

جناب آقای میزساز کارشناس تکنولوژی