مسابقات علمی عملکردی دانش آموزان
مسابقات علمی عملکردی دانش آموزان

حداقل کردن حداکثر

1

مسابقات علمی عملکردی معلمان
مسابقات علمی عملکردی معلمان

حداقل کردن حداکثر

2

الگوهای برتر مدیریتی
الگوهای برتر مدیریتی

حداقل کردن حداکثر

3

ارزیابی مدیران مدارس
ارزیابی مدیران مدارس

حداقل کردن حداکثر

4

معلم تخصصی کلاس تخصصی با رویکرد مغز محوری
معلم تخصصی کلاس تخصصی با رویکرد مغز محوری

حداقل کردن حداکثر

4

خوانا نویسی
خوانا نویسی

حداقل کردن حداکثر

5

دست های کوچک اندیشه های بزرگ
دست های کوچک اندیشه های بزرگ

حداقل کردن حداکثر

6

مطالعه مفید
مطالعه مفید

حداقل کردن حداکثر

7

طرح تدبیر
طرح تدبیر

حداقل کردن حداکثر