خانم فاطمه کهدویی سرگروه اول
خانم فاطمه کهدویی سرگروه اول

حداقل کردن حداکثر

خانم فاطمه زارع زاده سرگروه پایه دوم
خانم فاطمه زارع زاده سرگروه پایه دوم

حداقل کردن حداکثر

خانم صدیقه مبین سرگروه پایه سوم
خانم صدیقه مبین سرگروه پایه سوم

حداقل کردن حداکثر

خانم مهدیه آذری فر سرگروه پایه چهارم
خانم مهدیه آذری فر سرگروه پایه چهارم

حداقل کردن حداکثر

آقای اصغر افخمی پایه پنجم
آقای اصغر افخمی پایه پنجم

حداقل کردن حداکثر

آقای محمد علی شریفی سرگروه ششم
آقای محمد علی شریفی سرگروه ششم

حداقل کردن حداکثر